میگر آنالوگ / عقربه ای کیوریتسو مدل 3161A

 

میگر آنالوگ / عقربه ای کیوریتسو مدل 3161A

میگر عقربه ای 500V
ولتاژ تزریقی0~15/500V
قابلیت اندازه گیری:
مقاومت الکتریکی:0~20MΩ /100MΩ
همراه با پرابهای مربوطه