مشتریان ما

 • شرکت فولاد خوزستان
 • شرکت پتروشیمی کارون
 • شرکت گاز استان خوزستان
 • مناطق نفت خیز جنوب
 • پتروشیمی بندر امام
 • پتروشیمی مارون
 • پتروشیمی بوعلی
 • کشت و صنعت فارابی
 • پتروشیمی اروند
 • پتروشیمی تخت جمشید
 • کشت و صنعت میرزا کوچک خان
 • پتروشیمی خوارزمی
 • پتروشیمی بسپاران
 • کشت و صنعت سلمان فارسی 
 • شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون 

     برخی از مشتریان ما می باشند .