میگر دیجیتال هیوکی مدل 3453

قابلیت اندازه گیری :
125-250-500-1000 V :ولتاژ تزریقی DC
مقاومت الکتریکی : 4000MΩ

دانلود کاتالوگ فنی