میگر دیجیتال هیوکی مدل IR-4056

قابلیت اندازه گیری :
125-250-500-1000 V:ولتاژ تزریقی DC
مقاومت الکتریکی : 4000MΩ