بیمتال سری F

 

بیمتال وسیله ی حفاظت کننده ی موتور در برابر جریان اضافی است. این نوع از رله ی اضافه جریان همراه با کنتاکتور در مدار، سری با موتور نصب می گردد.

LR9F5367 رله حفاظتی ۶۰ تا ۱۰۰ آمپر
LR9F5369 رله حفاظتی ۹۰ تا ۱۵۰ آمپر
LR9F5371 رله حفاظتی ۱۳۰ تا ۲۲۰ آمپر
LR9F7375 رله حفاظتی ۲۰۰ تا ۳۳۰ آمپر
LR9F7379 رله حفاظتی ۳۰۰ تا ۵۰۰ آمپر
LR9F7381 رله حفاظتی ۳۸۰ تا ۶۳۰ آمپر