سری GV2

رله مغناطیسی برای کنترل جریان به کار می رود . از این رله برای قطع جریان های اتصال کوتاه استفاده می شود.

GV2ME01 کلید حرارتی ۰٫۱ الی ۰٫۱۶ آمپر
GV2ME02 کلید حرارتی ۰٫۱۶ الی ۰٫۲۵ آمپر
GV2ME03 کلید حرارتی ۰٫۲۵ الی ۰٫۴ آمپر
GV2ME04 کلید حرارتی ۰٫۴ الی ۰٫۶۳ آمپر
GV2ME05 کلید حرارتی ۰٫۶۳ الی ۱ آمپر
GV2ME06 کلید حرارتی ۱ الی ۱٫۶ آمپر
GV2ME07 کلید حرارتی ۱٫۶ الی ۲٫۵ آمپر
GV2ME08 کلید حرارتی ۲٫۵ الی ۴ آمپر
GV2ME10 کلید حرارتی ۴ الی ۶٫۳ آمپر
GV2ME14 کلید حرارتی ۶ الی ۱۰ آمپر
GV2ME16 کلید حرارتی ۹ الی ۱۴ آمپر
GV2ME20 کلید حرارتی ۱۳ الی ۱۸ آمپر
GV2ME21 کلید حرارتی ۱۷ الی ۲۳ آمپر
GV2ME22 کلید حرارتی ۲۰ الی ۲۵ آمپر
GV2ME32 کلید حرارتی ۲۴ الی ۳۲ آمپر
GV3ME80 کلید حرارتی ۵۶ الی ۸۰ آمپر