سری GV3

 

رله مغناطیسی برای کنترل جریان به کار می رود .
از این رله برای قطع جریان های اتصال کوتاه استفاده می شود.
کلید های زیر دارای دسته گردان برای تنظیم می باشند .

GV3P13 کلید حرارتی ۹ الی ۱۳ آمپر
GV3P18 کلید حرارتی ۱۲ الی ۱۸ آمپر جایگزین GV3ME20
GV3P25 کلید حرارتی ۱۷ الی ۲۵ آمپر جایگزین GV3ME25
GV3P32 کلید حرارتی ۲۳ الی ۳۲ آمپر
GV3P40 کلید حرارتی ۳۰ الی ۴۰ آمپر جایگزین GV3ME40
GV3P50 کلید حرارتی ۳۷ الی ۵۰ آمپر
GV3P65 کلید حرارتی ۴۸ الی ۶۵ آمپر جایگزین GV3ME63