سری NT

سری NT سه پل


کلیدهای اتوماتیک هوایی NT قدرت قطع Micrologic 2A 50KA :

NT08H23P2AF کلید هوایی سه پل ۸۰۰ آمپر فیکس
NT10H23P2AF کلید هوایی سه پل ۱۰۰۰ آمپر فیکس
NT12H23P2AF کلید هوایی سه پل ۱۲۵۰ آمپر فیکس
NT16H23P2AF کلید هوایی سه پل ۱۶۰۰ آمپر فیکس
NT08H23P2AF22A کلید هوایی سه پل ۸۰۰ آمپر فیکس موتوری
NT10H23P2AF22A کلید هوایی سه پل ۱۰۰۰ آمپر فیکس موتوری
NT12H23P2AF22A کلید هوایی سه پل ۱۲۵۰ آمپر فیکس موتوری
NT16H23P2AF22A کلید هوایی سه پل ۱۶۰۰ آمپر فیکس موتوری

 

کلیدهای اتوماتیک هوایی NT قدرت قطع Micrologic 2A 42KA :


NT08H13P2AF کلید هوایی سه پل ۸۰۰ آمپر فیکس
NT10H13P2AF کلید هوایی سه پل ۱۰۰۰ آمپر فیکس
NT12H13P2AF کلید هوایی سه پل ۱۲۵۰ آمپر فیکس
NT16H13P2AF کلید هوایی سه پل ۱۶۰۰ آمپر فیکس
NT08H13P2AF22A کلید هوایی سه پل ۸۰۰ آمپر فیکس موتوری
NT10H13P2AF22A کلید هوایی سه پل ۱۰۰۰ آمپر فیکس موتوری
NT12H13P2AF22A کلید هوایی سه پل ۱۲۵۰ آمپر فیکس موتوری
NT16H13P2AF22A کلید هوایی سه پل ۱۶۰۰ آمپر فیکس موتوری
NT08H13P2AD کلید هوایی سه پل ۸۰۰ آمپر کشویی
NT10H13P2AD کلید هوایی سه پل ۱۰۰۰ آمپر کشویی
NT12H13P2AD کلید هوایی سه پل ۱۲۵۰ آمپر کشویی
NT16H13P2AD کلید هوایی سه پل ۱۶۰۰ آمپر کشویی
NT08H13P2AD22A کلید هوایی سه پل ۸۰۰ آمپر کشویی موتوری
NT10H13P2AD22A کلید هوایی سه پل ۱۰۰۰ آمپر کشویی موتوری
NT12H13P2AD22A کلید هوایی سه پل ۱۲۵۰ آمپر کشویی موتوری
NT16H13P2AD22A کلید هوایی سه پل ۱۶۰۰ آمپر کشویی موتوری

 

 

سری NT چهار پل

 

کلیدهای اتوماتیک هوایی NT قدرت قطع Micrologic 6A 42KA :
NT08H14P6AD کلید هوایی چهار پل ۸۰۰ آمپر کشویی
NT10H14P6AD کلید هوایی چهار پل ۱۰۰۰ آمپر کشویی
NT12H14P6AD کلید هوایی چهار پل ۱۲۵۰ آمپر کشویی
NT16H14P6AD کلید هوایی چهار پل ۱۶۰۰ آمپر کشویی
NT08H14P6AD22A کلید هوایی چهار پل ۸۰۰ آمپر کشویی موتوری
NT10H14P6AD22A کلید هوایی چهار پل ۱۰۰۰ آمپر کشویی موتوری
NT12H14P6AD22A کلید هوایی چهار پل ۱۲۵۰ آمپر کشویی موتوری
NT16H14P6AD22A کلید هوایی چهار پل ۱۶۰۰ آمپر کشویی موتوری

 

کلیدهای اتوماتیک هوایی NT قدرت قطع Micrologic 2A 42KA :
NT08H14P2AD کلید هوایی چهار پل ۸۰۰ آمپر کشویی
NT10H14P2AD کلید هوایی چهار پل ۱۰۰۰ آمپر کشویی
NT12H14P2AD کلید هوایی چهار پل ۱۲۵۰ آمپر کشویی
NT16H14P2AD کلید هوایی چهار پل ۱۶۰۰ آمپر کشویی
NT08H14P2AD22A کلید هوایی چهار پل ۸۰۰ آمپر کشویی موتوری
NT10H14P2AD22A کلید هوایی چهار پل ۱۰۰۰ آمپر کشویی موتوری
NT12H14P2AD22A کلید هوایی چهار پل ۱۲۵۰ آمپر کشویی موتوری
NT16H14P2AD22A کلید هوایی چهار پل ۱۶۰۰ آمپر کشویی موتوری