سری NW

سری NW سه پل

 

کلیدهای اتوماتیک هوایی NW با Micrologic 2A :
NW10N13P2AF کلید هوایی سه پل ۱۰۰۰ آمپر فیکس
NW12N13P2AF کلید هوایی سه پل ۱۲۵۰ آمپر فیکس
NW16N13P2AF کلید هوایی سه پل ۱۶۰۰ آمپر فیکس
NW20H13P2AF کلید هوایی سه پل ۲۰۰۰ آمپر فیکس
NW25H13P2AF کلید هوایی سه پل ۲۵۰۰ آمپر فیکس
NW32H13P2AF کلید هوایی سه پل ۳۲۰۰ آمپر فیکس
NW10N13P2AF22A کلید هوایی سه پل ۱۰۰۰ آمپر فیکس موتوری
NW12N13P2AF22A کلید هوایی سه پل ۱۲۵۰ آمپر فیکس موتوری
NW16N13P2AF22A کلید هوایی سه پل ۱۶۰۰ آمپر فیکس موتوری
NW20H13P2AF22A کلید هوایی سه پل ۲۰۰۰ آمپر فیکس موتوری
NW25H13P2AF22A کلید هوایی سه پل ۲۵۰۰ آمپر فیکس موتوری
NW32H13P2AF22A کلید هوایی سه پل ۳۲۰۰ آمپر فیکس موتوری
NW12N13P2AD کلید هوایی سه پل ۱۲۵۰ آمپر کشویی
NW16N13P2AD کلید هوایی سه پل ۱۶۰۰ آمپر کشویی
NW20H13P2AD کلید هوایی سه پل ۲۰۰۰ آمپر کشویی
NW25H13P2AD کلید هوایی سه پل ۲۵۰۰ آمپر کشویی
NW12N13P2AD22A کلید هوایی سه پل ۱۲۵۰ آمپر کشویی موتوری
NW16N13P2AD22A کلید هوایی سه پل ۱۶۰۰ آمپر کشویی موتوری
NW20H13P2AD22A کلید هوایی سه پل ۲۰۰۰ آمپر کشویی موتوری
NW25H13P2AD22A کلید هوایی سه پل ۲۵۰۰ آمپر کشویی موتوری

 

کلیدهای اتوماتیک هوایی NW با Micrologic 5A :
NW10N13P5AF کلید هوایی سه پل ۱۰۰۰ آمپر فیکس
NW12N13P5AF کلید هوایی سه پل ۱۲۵۰ آمپر فیکس
NW16N13P5AF کلید هوایی سه پل ۱۶۰۰ آمپر فیکس
NW20H13P5AF کلید هوایی سه پل ۲۰۰۰ آمپر فیکس
NW25H13P5AF کلید هوایی سه پل ۲۵۰۰ آمپر فیکس
NW32H13P5AF کلید هوایی سه پل ۳۲۰۰ آمپر فیکس
NW10N13P5AF22A کلید هوایی سه پل ۱۰۰۰ آمپر فیکس موتوری
NW12N13P5AF22A کلید هوایی سه پل ۱۲۵۰ آمپر فیکس موتوری
NW16N13P5AF22A کلید هوایی سه پل ۱۶۰۰ آمپر فیکس موتوری
NW20H13P5AF22A کلید هوایی سه پل ۲۰۰۰ آمپر فیکس موتوری
NW25H13P5AF22A کلید هوایی سه پل ۲۵۰۰ آمپر فیکس موتوری
NW32H13P5AF22A کلید هوایی سه پل ۳۲۰۰ آمپر فیکس موتوری
NW12N13P5AD کلید هوایی سه پل ۱۲۵۰ آمپر کشویی
NW16N13P5AD کلید هوایی سه پل ۱۶۰۰ آمپر کشویی
NW20H13P5AD کلید هوایی سه پل ۲۰۰۰ آمپر کشویی
NW25H13P5AD کلید هوایی سه پل ۲۵۰۰ آمپر کشویی
NW12N13P5AD22A کلید هوایی سه پل ۱۲۵۰ آمپر کشویی موتوری
NW16N13P5AD22A کلید هوایی سه پل ۱۶۰۰ آمپر کشویی موتوری
NW20H13P5AD22A کلید هوایی سه پل ۲۰۰۰ آمپر کشویی موتوری
NW25H13P5AD22A کلید هوایی سه پل ۲۵۰۰ آمپر کشویی موتوری

 

سری NW چهار پل

 

کلیدهای اتوماتیک هوایی NW با Micrologic 2A:
NW12N14P2AD کلید هوایی چهار پل ۱۲۵۰ آمپر کشویی
NW16N14P2AD کلید هوایی چهار پل ۱۶۰۰ آمپر کشویی
NW20H14P2AD کلید هوایی چهار پل ۲۰۰۰ آمپر کشویی
NW25H14P2AD کلید هوایی چهار پل ۲۵۰۰ آمپر کشویی
NW32H14P2AD کلید هوایی چهار پل ۳۲۰۰ آمپر کشویی
NW12N14P2AD22A کلید هوایی چهار پل ۱۲۵۰ آمپر کشویی موتوری
NW16N14P2AD22A کلید هوایی چهار پل ۱۶۰۰ آمپر کشویی موتوری
NW20H14P2AD22A کلید هوایی چهار پل ۲۰۰۰ آمپر کشویی موتوری
NW25H14P2AD22A کلید هوایی چهار پل ۲۵۰۰ آمپر کشویی موتوری
NW32H14P2AD22A کلید هوایی چهار پل ۳۲۰۰ آمپر کشویی موتوری

 

کلیدهای اتوماتیک هوایی NW با Micrologic 6A :
NW12N14P6AD کلید هوایی چهار پل ۱۲۵۰ آمپر کشویی
NW16N14P6AD کلید هوایی چهار پل ۱۶۰۰ آمپر کشویی
NW20H14P6AD کلید هوایی چهار پل ۲۰۰۰ آمپر کشویی
NW25H14P6AD کلید هوایی چهار پل ۲۵۰۰ آمپر کشویی
NW32H14P6AD کلید هوایی چهار پل ۳۲۰۰ آمپر کشویی
NW10N14P6AD22A کلید هوایی چهار پل ۱۰۰۰ آمپر کشویی موتوری
NW12N14P6AD22A کلید هوایی چهار پل ۱۲۵۰ آمپر کشویی موتوری
NW16N14P6AD22A کلید هوایی چهار پل ۱۶۰۰ آمپر کشویی موتوری
NW20H14P6AD22A کلید هوایی چهار پل ۲۰۰۰ آمپر کشویی موتوری
NW25H14P6AD22A کلید هوایی چهار پل ۲۵۰۰ آمپر کشویی موتوری
NW32H14P6AD22A کلید هوایی چهار پل ۳۲۰۰ آمپر کشویی موتوری