جوی استیک

جوی استیک XD2 :

XD2GA8221 جوی استیک دو جهته بازگشت فنری به وضعیت صفر
XD2GA8441 جوی استیک چهار جهته بازگشت فنری به وضعیت صفر

 

جوی استیک XD4 :

XD4PA12 جوی استیک دو جهته ماندگار
XD4PA22 جوی استیک دو جهته بازگشت فنری به وضعیت صفر
XD4PA14 جوی استیک چهار جهته ماندگار
XD4PA24 جوی استیک چهار جهته بازگشت فنری به وضعیت صفر