اسید سنج قلمی لوترون مدل PH-222

 

نحوه کار اسید سنج قلمی لوترون مدل PH-222
کالیبره کردن: برای کالیبره کردن احتیاج به دو محلول PH4 و PH7 می باشد.
با محلول PH7: الکترود دستگاه را با آب بشورید دستگاه را روشن نمایید دکمه HOLD را بزنید سپس دکمه REC را بزنید دستگاه CAL را نشان می دهد و عدد 7.00 را نشان می دهد ، حال الکترود دستگاه را داخل محلول PH-07 قرار دهید دکمه HOLD را زده وعدد 7.00 چشمک می زند و بعد از چند لحظه END را نشان می دهد.
با محلول PH 4 : الکترود دستگاه را با آب بشورید دستگاه را روشن نمایید دکمه HOLD را بزنید سپس دکمه REC را بزنید دستگاه CAL را نشان می دهد و عدد 7.00 را نشان می دهد ، حال دو مرتبه دکمه REC را زده و الکترود را داخل محلول PH 4 قرار دهید و دکمه HOLD را بزنید عدد 4.00 چشمک زده و بعد از چند لحظه END را نشان می دهد حال دستگاه کالیبره شده است.
اندازه گیری PH: دستگاه را روشن نمایید الکترود را داخل محلول اندازه گیری قرار داده و آرام تکان مختصری می دهیم تا عدد را نشان دهد بعد از اندازه گیری الکترود را با آب بشورید.
در طول اندازه گیری با فشار دادن دکمه HOLD می توانید اعداد نشان داده را ثابت نگه دارید
DATA RECORD : دکمه REC را زده دستگاه کلمه REC را نشان می دهد.
دو مرتبه دکمه REC را بزنید بیشترین میزان اندازه گیری را نشان می دهد ، همچنین باز هم با فشار دادن این دکمه کمترین میزان اندازه گیری را نشان می دهد.
اگر دکمه REC را 2 ثانیه نگه دارید از این منو خارج می شوید
DATA LOGGER :
دکمه REC را بزنید دکمه LOGGER برای ثبت اطلاعات بزنید
برای پایان دادن به ثبت اطلاعات دکمه REC را 2 ثانیه نگه دارید.

 

 

دانلود کاتالوگ فنی