لوازم جانبی

رله شنت کمپکت :
LV429387 رله شنت کمپکت ۱۰۰ تا ۶۳۰ آمپر AC
LV429393 رله شنت کمپکت ۱۰۰ تا ۶۳۰ آمپر DC

 

دسته کلیدهای کمپکت :
LV429338 دسته گردان کلید کمپکت (۱۰۰ تا ۲۵۰ آمپر)
LV432598 دسته گردان کلید کمپکت (۴۰۰ تا ۶۳۰ آمپر)

موتور کلید کمپکت :

LV429434 موتور کمپکت ۱۰۰و ۱۶۰ آمپرAC
LV429438 موتور کمپکت ۱۰۰و ۱۶۰ آمپر DC
LV431541 موتور کمپکت ۲۵۰ آمپر AC
LV431545 موتور کمپکت ۲۵۰ آمپر DC
LV432641 موتور کمپکت ۴۰۰ و ۶۳۰ آمپر AC

 

کنتاکت های کمکی، آلارم و خطا :
۲۹۴۵۰ کنتاکت کمکی کمپکت ۱۰۰ تا ۶۳۰ آمپر

 

کیت کشویی :
LV429289 کیت پلاگ-این ۱۰۰ تا ۲۵۰ (سه پل) NSX100-250
رله آندر ولتاژ :
LV429407 رله آندر ولتاژ کمپکت ۱۰۰ تا ۶۳۰ آمپر AC