پاورمتر

METSEPM1000 اندازه گیری پارامترهای اصلی،انرژی،پارامترهای دیماند

METSEPM1200 اندازه گیری پارامترهای اصلی،انرژی،پارامترهای دیماند به همراه پورت RS485