پرس کابلشو های هیدرولیکی کادوس

پرس کابلشو های هیدرولیکی کادوس

۱- پرس کابلشو هیدرولیکی با قابلیت پرس از سایز ۱۶ تا ۶۳۰ پمپ جدا HYCP-630HE

۲- پرس کابلشو هیدرولیکی از سایز۱۶ تا ۴۰۰ میلیمتر مدل UB-412 

۳- پرس کابلشو هیدرولیکی از سایز ۱۶ تا ۲۴۰ میلیمتر مدل HYCP-240