ابزار دقیق

اگر اتوماسیون صنعتی را مغز متفکر فرایند تولید و کنترل بدانیم ابزار دقیق بازوهای اجرایی این فرایند محسوب می شوند. ابزار دقیق با اندازه گیری و کنترل کمیت های مهم فیزیکی نظیر فلو، فشار، دما و سطح در حقیت زیر ساخت های یک سیستم اتوماسون را فراهم می کندد. کارکرد بهینه فرایند تولید هنگامی امکان پذیر خواهد بود که این ابزار به طور صحیح و با کیفت بالا کمیت های مورد اشاره اندازه گیری نمایند. بازرگانی رفاه صنعت در زمینه تجهزات ابزار دقیق محصولات زیر را در چهار برند مطرح (‌ Enderess + Hauser و Rosemount و Wika‌ ) تامین می نماید:

 • فشارسنج های صنعتی دیجیتال و آنالوگ
 • دیفرانشل پرشر ترانسمیتر dpt
 • تمپرچر ترانسمیتر Transmitter temperature
 • شیر برقی هیدرولیک و پنو ماتیک Solenoid valve
 • پرشر سوئیچ pressure switch
 • تمپرچر سوئیچ temperature switch
 • لیمیت سوئیچ Limit switches
 • میکرو سوئیچ Micro Switch
 • کنترل ولو control valve
 • فلومتر flow meter
 • پوزیشنر positioner
 • لول سوئیچ level switch
 • فلو سوئیچ flow switch
 • رلیف ولو RELIEF VALVE
 • ترموکوپل THERMOCOUPLE