تجهیزات نور و روشنایی

 

انتخاب گروه صنعتی شایان برق

به عنوان واحد نمونه صنعتی کشور در سال 1394

-------------------------------------------------------------

انتخاب گروه صنعتی شایان برق

برای نهمین بار به عنوان واحد نمونه صنعتی استان در سال 1396

-------------------------------------------------------------

انتخاب گروه صنعتی شایان برق

به عنوان برند برتر استان در سال 1395