برج استادیومی

برج استادیومی

برج های روشنایی ورزشگاهی جهت زمین های تمرین و استاندارد طراحی شده و با توزیع نور یکنواخت  روشنایی موردنیاز میادین ورزشی را تامین می کنند.برج های روشنایی ورزشگاهی مجهز به پایه تلسکوپی و سیستم برقگیر می باشند.پروژکتورهای بکار رفته در برج های روشنایی ورزشگاهی، 1000wو 2000w می باشند ، همچنین این پروژکتورها قابل تنظیم در زوایای مختلف هستند .  بر اساس ابعاد و نوع زمین بر مبنای محاسبات مهندسی روشنایی با استفاده از نرم افزارهای طراحی روشنایی نوع و ارتفاع و شرایط قرار گیری پایه های ورزشگاهی تعیین می گردد. تصاویری که در ادامه مشاهده می نمایید مربوط به یک نمونه از اجرای پروژه های روشنایی استادیوم فوتبال توسط شایان برق می باشد. استادیوم فوتبال گهر دورود