آمپرمتر فلوک مدل 376

قابلیت اندازه گیری :
0~1000A : AC جریان
0~1000A AC :2500جریان با کلمپ
0~1000A :DC جریان
0~600V AC ولتاژ
0~1000V :DC ولتاژ
0~60KΩ: مقاومت الکتریکی
0~500Hz :فرکانس