میگر دیجیتال فلوک مدل 1555

 

قابلیت اندازه گیری:

ولتاژ تزریقی : 50V,100V,250V,500V,1000V **** مقاومت الکتریکی : 200KΩ~2TΩ

 

 

دانلود کاتالوگ فنی