میگر دیجیتال فلوک مدل 1550

 
قابلیت اندازه گیری:

ولتاژ تزریقی : 50V,100V,250V,500VV **** مقاومت الکتریکی : 200KΩ~1TΩ

 

دانلود کاتالوگ فنی