@@edit

اسید سنج مدل PH 206

برچسب:اسید سنج مدل PH 206

اسید سنج لوترون مدل PH-206

/ph-206/

کالیبره کردن PH: برای کالیبره کردن احتیاج به دو محلول بافر PH7 و PH4 می باشد ابتدا الکترود PH را به دستگاه وصل کرده و سر الکترود را داخل محلول بافر PH7 قرار داده و سلکتور عملکرد را روی PH گذاشته و توسط کلید چرخشی PH7 آن را بر روی 7 تنظیم نموده سپس پراب را با آب شسته و سر الکترود را داخل...

جستجو نتیجه ای نداشت.