ترانسیمتر کنداکتیویتی لوترون مدل TR-CDT1A4

 

TR-CDT1A4
ترانسیمتر کنداکتیویتی
قابلیت اندازه گیری:0-200 μs/ 2 ms/ 20 ms
 4- 20 mA DC:خروجی
 90- 260 ACV:تغذیه