ترانسیمتر رطوبت لوترون مدل TR-HUM1A4

 

ترانسیمتر رطوبت
10 % - 95% RH:قابلیت اندازه گیری 
4- 20 mA DC:خروجی 
 90- 260 ACV:تغذیه