ترانسمیتر وزن لوترون مدل TR-LDT1A4

TR-LDT1A4
ترانسیمتر وزن
 1~2 mV/V:قابلیت اندازه گیری
 4- 20 mA DC:خروجی
 90- 260 ACV:تغذیه