ترانسیمتر دو سیمه فشار لوترون مدل TR-PS2W-XXBAR

TR-PS2W-XXBAR
ترانسیمتر دو سیمه فشار
:قابلیت اندازه گیری
0-2/ 5/ 10/ 20/ 50/ 100/ 400 bar
 4- 20 mA DC:خروجی
 90- 260 ACV:تغذیه