ترانسمیتر سرعت لوترون مدل TR-RPM1A4

ترانسیمتر سرعت
:قابلیت اندازه گیری
100 ~ 20.000 RPM
1000 ~ 20.000 RPM
 4- 20 mA DC:خروجی
 90- 260 ACV:تغذیه