ترانسیمتر لرزش لوترون مدل TR-VBT1A4

TR-VBT1A4
ترانسیمتر لرزش
:قابلیت اندازه گیری
 0.5 ~ 200 mm/s:سرعت
 0.5 ~ 200 m/s²:شتاب
 4- 20 mA DC:خروجی
 90- 260 ACV:تغذیه